Projecte Revolta: economia circular i agricultura

Què és el projecte Revolta?

No fa molts anys, els agricultors de El Prat del Llobregat anaven a Barcelona amb el carro ple de verdures i en tornaven amb el mateix carro ple de fems de les vaqueries que encara hi havia a la ciutat. Fins a mitjans del s.XX l’agricultura mantenia encara una relació simbiòtica i circular amb la ciutat i els residus. La industrialització del camp i de la ciutat, el creixement de la ciutat, la globalització, l’establiment de normatives higièniques estrictes, han fet desaparèixer aquesta relació entre el camp i la ciutat.

El projecte revolta és una proposta d’economia circular adaptada als residus orgànics i a l’agricultura que vol recuperar i adaptar el que ja es feia fa molts anys. Es tracta d’un sistema per a què l’agricultor ecològic de proximitat pugui recollir directament el residu dels clients i utilitzar-lo a la seva pròpia finca com a adob orgànic.

Per a facilitar el procés s’ha utilitzat pre-compostadors electromecànics que redueixen el volum de residu, higienitzen i acceleren una primera descomposició de la matèria orgànica. Posteriorment, el residu tractat madura en una pila a la finca del productor amb l’afegit de material llenyós estructurant.

La prova pilot s’ha desenvolupat en un restaurant i una escola de Llinars del Vallès (escola El Ginebró).

La prova pilot s’ha desenvolupat des del juny del 2016 fins el juliol del 2017. Aquí podeu veure el vídeo:

Justificació

Actualment fem recollida selectiva i tenim plantes de compostatge. Els residus orgànics recullen i es composten en grans plantes industrials. Però a Catalunya es recull només el 38% de la brossa, i se n’obté un compost de poca qualitat per què està ple de plàstics i altres impropis, la qual cosa comporta una concentració en metalls pesants elevada. En resum podem dir que llençar la merda és massa fàcil i massa barat per al ciutadà  i no s’aconsegueix implicar de forma activa en la solució del problema.

Per un altre costat, l’agricultor ecològic proper a les ciutats té varis problemes:

 • Té problemes per fertilitzar els seus camps. Hi ha poca oferta de matèria orgànica de qualitat.
 • Té competència de producte ecològic que ve de lluny i necessita, per tant, diferenciar el seu producte i posar en valor la proximitat de la seva producció.

La idea, per tant, és tornar a connectar l’agricultor i la ciutat a través dels residus per aconseguir:

 • Un producte ecològic diferenciat, realitzat amb els residus del mateix client i que treu profit de la proximitat i la complicitat del consumidor i l’agricultor.
 • Un sistema de gestió responsable dels residus pels clients.
 • Un sistema alimentari més sostenible, amb baixa petjada de carboni.

Per a fer el procés s’ha provat la utilització d’una màquina de pre-compostatge a casa del mateix client (un restaurant i una escola). Aquest sistema té els següents avantatges:

 • Facilitat d’ús: la màquina és automàtica, no és més complicat que posar el residu al contenidor.
 • Reducció de costos de transport: redueix el pes del residu en un 80% en una setmana i es pot recollir un cop al mes.
 • Higienitza el residus i, per tant, permet incloure la carn i el peix en el procés.

L’inconvenient de l’ús de la màquina és el consum elèctric (i la conseqüent petjada ecològica) i la inversió.

Conclusions de la prova pilot

 1. La metodologia del projecte Revolta permet un procés d’economia circular adaptable a la normativa de sanitat, residus i de producció agrària ecològica.
 2. El compost obtingut és de molta qualitat, sense impropis i amb un nivell de nutrients molt elevat, apte per a l’aplicació en agricultura ecològica.
 3. La proposta Revolta pot tenir una petjada ecològica inferior al sistema de recollida i processat convencional si es millora l’eficiència energètica, s’usa energia verda i es fa una maduració del residu amb un sistema de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 4. El projecte aplicat el primer any a escoles té un impacte molt gran en el coneixement i la percepció dels alumnes del procés de gestió de la matèria orgànica però aquest impacte no s’ha traduït a curt termini en amb una millora significativa de la recollida selectiva de les famílies.
 5. Existeixen barreres importants que dificulten l’adopció del consum de verdures de proximitat i la creació del flux circular de carboni.
 6. El projecte Revolta pot ser econòmicament viable, especialment si es valora l’impacte sobre la conscienciació de les persones que participen i en productors de situacions periurbanes en les quals els costos de transport dels residus a la planta són elevats.

Projectes de futur

Des de Tarpuna estem desenvolupant projectes per donar resposta als resptes que la prova pilot ens ha mostrat. Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona hem realitzat un estudi de viabilitat de la implantació del Revolta a la ciutat de Barcelona i estem treballant en poder desenvolupar una prova pilot a la capital catalana.