Projecte Revolta: economia circular i agricultura

Què és el projecte Revolta?

No fa molts anys, els agricultors de El Prat del Llobregat anaven a Barcelona amb el carro ple de verdures i en tornaven amb el mateix carro ple de fems de les vaqueries que encara hi havia a la ciutat. Fins a mitjans del s.XX l’agricultura mantenia encara una relació simbiòtica i circular amb la ciutat i els residus. La industrialització del camp i de la ciutat, el creixement de la ciutat, la globalització, l’establiment de normatives higièniques estrictes, han fet desaparèixer aquesta relació entre el camp i la ciutat.

El projecte revolta és una proposta d’economia circular adaptada als residus orgànics i a l’agricultura que vol recuperar i adaptar el que ja es feia fa molts anys. Es tracta d’un sistema per a què l’agricultor ecològic de proximitat pugui recollir directament el residu dels clients i utilitzar-lo a la seva pròpia finca com a adob orgànic.

Per a facilitar el procés s’ha utilitzat pre-compostadors electromecànics que redueixen el volum de residu, higienitzen i acceleren una primera descomposició de la matèria orgànica. Posteriorment, el residu tractat madura en una pila a la finca del productor amb l’afegit de material llenyós estructurant.

La prova pilot s’ha desenvolupat en un restaurant i una escola de Llinars del Vallès (escola El Ginebró).

La prova pilot s’ha desenvolupat des del juny del 2016 fins el juliol del 2017. Aquí podeu veure el vídeo:

Justificació

Actualment fem recollida selectiva i tenim plantes de compostatge. Els residus orgànics recullen i es composten en grans plantes industrials. Però a Catalunya es recull només el 38% de la brossa, i se n’obté un compost de poca qualitat per què està ple de plàstics i altres impropis, la qual cosa comporta una concentració en metalls pesants elevada. En resum podem dir que llençar la merda és massa fàcil i massa barat per al ciutadà  i no s’aconsegueix implicar de forma activa en la solució del problema.

Per un altre costat, l’agricultor ecològic proper a les ciutats té varis problemes:

 • Té problemes per fertilitzar els seus camps. Hi ha poca oferta de matèria orgànica de qualitat.
 • Té competència de producte ecològic que ve de lluny i necessita, per tant, diferenciar el seu producte i posar en valor la proximitat de la seva producció.

La idea, per tant, és tornar a connectar l’agricultor i la ciutat a través dels residus per aconseguir:

 • Un producte ecològic diferenciat, realitzat amb els residus del mateix client i que treu profit de la proximitat i la complicitat del consumidor i l’agricultor.
 • Un sistema de gestió responsable dels residus pels clients.
 • Un sistema alimentari més sostenible, amb baixa petjada de carboni.

Per a fer el procés s’ha provat la utilització d’una màquina de pre-compostatge a casa del mateix client (un restaurant i una escola). Aquest sistema té els següents avantatges:

 • Facilitat d’ús: la màquina és automàtica, no és més complicat que posar el residu al contenidor.
 • Reducció de costos de transport: redueix el pes del residu en un 80% en una setmana i es pot recollir un cop al mes.
 • Higienitza el residus i, per tant, permet incloure la carn i el peix en el procés.

L’inconvenient de l’ús de la màquina és el consum elèctric (i la conseqüent petjada ecològica) i la inversió.

Conclusions de la prova pilot

 1. La metodologia del projecte Revolta permet un procés d’economia circular adaptable a la normativa de sanitat, residus i de producció agrària ecològica.
 2. El compost obtingut és de molta qualitat, sense impropis i amb un nivell de nutrients molt elevat, apte per a l’aplicació en agricultura ecològica.
 3. La proposta Revolta pot tenir una petjada ecològica inferior al sistema de recollida i processat convencional si es millora l’eficiència energètica, s’usa energia verda i es fa una maduració del residu amb un sistema de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 4. El projecte aplicat el primer any a escoles té un impacte molt gran en el coneixement i la percepció dels alumnes del procés de gestió de la matèria orgànica però aquest impacte no s’ha traduït a curt termini en amb una millora significativa de la recollida selectiva de les famílies.
 5. Existeixen barreres importants que dificulten l’adopció del consum de verdures de proximitat i la creació del flux circular de carboni.
 6. El projecte Revolta pot ser econòmicament viable, especialment si es valora l’impacte sobre la conscienciació de les persones que participen i en productors de situacions periurbanes en les quals els costos de transport dels residus a la planta són elevats.